اجرای طرح کارایی کودهای زیستی در استان سمنان با مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری

طرح کارایی کودهای زیستی که با مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی و شرکت زیست فناور پیشتاز واریان در حال اجرا می باشد ، در شهرهای سمنان و سرخه در استان سمنان  با حضور کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی سمنان ، کشاورزان این منطقه و دکتر فرهاد رجالی مدیر عامل شرکت زیست فناور پیشتاز واریان به اجرا در آمد.در حاشیه اجرای طرح مذکور کارگاه آموزشی استفاده از کودهای زیستی در شهرستان سرخه برگزار گردید.طرح مذکور در کاشت درخت زیتون به اجرا درآمد.

20160529_105937

20160529_113826

20160529_131221