اجرای طرح کارایی کودهای های زیستی با مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت زیست فناور پیشتاز واریان

طرح کارایی کودهای های زیستی با مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی و شرکت زیست فناور پیشتاز واریان به اجرا در آمد.  اولین مرحله اجرای طرح در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز در زمینه کشت کاهو با حضور کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ و دکتر فرهاد رجالی مدیر عامل شرکت زیست فناور پیشتاز واریان به اجرا در آمد. مراحل بعدی این طرح در استان قزوین بر روی گیاه ذرت و استان سمنان کاشت زیتون خواهد بود.

20160622_100751

photo_2016-05-20_11-02-47

photo_2016-05-20_11-03-04