استفاده از کود زیستی مایکوروت در کشت زیتون شهرستان طارم

با حضور مسئولین و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان طارم طرح کاشت زیتون در اراضی کشاورزی این شهرستان با استفاده از کود زیستی مایکوروت انجام پذیرفت.

photo_2017-06-01_19-52-54

photo_2017-06-01_19-53-06

photo_2017-06-01_19-53-16

photo_2017-06-01_19-53-19

photo_2017-06-01_19-53-27