افتتاحیه مرکز رشد موسسه تحقیقات خاک و آب و دفتر مرکزی شرکت زیست فناور پیشتاز واریان

 مراسم افتتاحیه مرکز رشد تخصصی واحدهای فناور خاک و آب و همچنین دفتر مرکزی شرکت زیست فناور پیشتاز واریان در محل موسسه تحقیقات خاک و آب کشور  با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری، دکتر سعید سعادت مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا، دکتر احمد اصغرزاده مشاور معاون وزیر و مسئول تغذیه باغات و کنترل کیفی کود های کشاورزی، مهندس موسوی شهردار مشکین دشت، دکتر هادی اسدی رحمانی رییس موسسه تحقیقات خاک و آب، محققان و اعضاء هیأت علمی موسسه روز چهارشنبه 5 دی ماه سال جاری برگزار شد. 

IMG_2572

IMG_2642

IMG_2653

IMG_2685