بازدید دکتر پیری مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه شرکت زیست فناور پیشتاز واریان

دکتر خسرو پیری مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه ریاست پارک علم و فناوری البرز آقای مهندس ربانی از غرفه شرکت زیست فناور پیشتاز واریان بازدید بعمل آوردند . در این بازدید آقای دکتر رجالی توضیحاتی را پیرامون محصول تولیدی شرکت ارائه نمودن و در پایان آقای دکتر پیری آرزوی موفقیت برای شرکت را داشتند.