عقد قرارداد انتقال فناوري و دانش فنی بین موسسه تحقیقات خاک و آب و شرکت زیست فناور پیشتاز واریان

مراسم امضاء قرارداد انتقال فناوری و دانش فنی  تولید مایه تلقیح قارچArbuscular Mycorrhiza دوشنبه 8 شهریور ماه در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي, دکتر احمدي معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري، معاونان معاونت علمی و فناوري، معاونان وزارت جهاد کشاورزي، روساي موسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزشی طرف قرارداد و اصحاب رسانه در سالن همایش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار شد.

دراین مراسم قرارداد انتقال دانش فنی بین دکتر بازرگان رییس موسسه تحقیقات خاک و آب و دکتر فرهاد رجالی مدیر عامل شرکت دانش بنیان زیست فناور پیشتاز واریان به امضاء رسید.

IMG_1837sss

IMG_1851sss

IMG_177399sss

IMG_105003sss