چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی اصفهان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی اصفهان با حضور گسترده شرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد که شرکت زیست فناور پیشتاز واریان در این نمایشگاه حضور یافته و به ارائه دستاورد های خود اقدام نمود. در حاشیه این نمایشگاه مهندس کشاورزمعاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مهندس قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از غرفه شرکت بازدید بعمل آوردند. در این بازدید آقای دکتر رجالی توضیحاتی را پیرامون محصول تولیدی شرکت ارائه نمودند.

 

20160131_174002

 

20160202_113112

 

20160202_165043