گزارشی از فعالیت های علمی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت بر اساس آمار پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

با توجه به گزارش منتشر شده در هفته نامه دانش شناسی کشاورزی در اردیبهشت ماه سال 95 که در آن به بررسی میزان انتشار و استناد به تولیدات علمی موسسه خاک و آب در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس (بزرگترین پایگاه اطلاعاتی «چکیده» و «استنادی» جهان ) از ابتدا تا سال 2015 پرداخته است بر اساس آمار موجود آقای دکتر فرهاد رجالی مدیر عامل شرکت با تعداد 36 مقاله با شاخص هرش 11 در جایگاه نخست و آقای دکتر هادی اسدی رحمانی با تعداد 10 مقاله با شاخص هرش 7 در جایگاه سوم قرار گرفته اند. همچنین فایل کامل پژوهشنامه نیز در انتهای خبر قرار داده شده است.

Capture12

پژوهشنامه