گزارش مصرف مایکوروت در استانهای مختلف

 گزارش های دریافت شده از مصرف کود زیستی مایکوروت در استانهای مختلف حاکی از تاثیر مثبت این فرآورده زیستی در افزایش عملکرد ، تاثیر آن بر رشد و مقاومت با تنش های محیطی دارد. 

 

photo_2016-12-26_22-35-09

photo_2016-12-26_22-35-41

photo_2016-12-26_22-36-08

photo_2016-12-26_22-36-12

photo_2016-12-26_22-35-48

photo_2016-12-26_22-35-53