خدمات

شرح خدمات آزمایشگاهی اندازه گیری صفات بیولوژیکی
نمونه های خاک و کودهای زیستی

 
« هزینه های انجام خدمات آزمایشگاهی بر اساس تعرفه ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب محاسبه میگردد »

 

۱) شمارش باکتری تیوباسیلوس
۲) شمارش باکتریهای حل کننده فسفات
۳) شمارش انواع باکتریهای ریزوبیوم
۴) شمارش باکتری ازتوباکتر
۵) شمارش باکتری آزوسپریلوم
۶) شمارش باکتری سودوموناس
۷) شمارش باکتری باسیلوس
۸) آزمون توان تشکیل گره باکتریهای ریزوبیومی
۹) شمارش تعداد اسپور قارچهای میکوریزی
۱۰) شمارش جمعیت فعال قارچهای میکوریزی
۱۱) اندازه گیری درصد کلونیزاسیون ریشه با قارچ های میکوریزی