اعضای هیت مدیره

آقای دکتر فرهاد رجالی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
• مشاهده رزومه…

 

آقای دکتر هادی اسدی رحمانی

رئیس هیئت مدیره
• مشاهده رزومه…

 

آقای مهندس امیر علی اصغری

عضو هیئت مدیره