زندگینامه علمی فرهاد رجالی

farhad rejali, فرهاد رجالی

منتخبی از عناوین فعالیت های علمی آقای دکتر فرهاد رجالی
دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

• متولد خرداد سال ۱۳۴۷ در شهر اصفهان.
• اخذ مدرک کارشناسی در رشته خاکشناسی در سال ۱۳۷۱ از دانشگاه صنعتی اصفهان.
• اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته خاکشناسی در گرایش بیولوژی خاک در سال ۱۳۷۴ از دانشگاه تهران.
• عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ” بررسی تغیرات جمعیت باکتری ریزوبیوم تریفولی و نیاز به تلقیح آن در چند ایستگاه زیر تناوب برنج – شبدر در استان مازندران ”
• اخذ مدرک دکتری تخصصی در رشته خاکشناسی در گرایش بیولوژی خاک در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه تربیت مدرس.
• عنوان پایان نامه دکتری” تهیه مایه تلقیح قارچهای میکوریز آربسکولار به طریقه کشت درون شیشه ای و بررسی تاثیر آن در افزایش جذب عناصر معدنی در گیاه گندم با تنش خشکی”.
• شروع همکاری با موسسه تحقیقات خاک و آب در سال ۱۳۷۴.
• همکاراصلی در تاسیس و راه اندازی بخش تحقیقات بیولوژی خاک در موسسه تحقیقات خاک وآب و معاونت این بخش در سال ۱۳۷۵ .
• تاسیس آزمایشگاه تخصصی قارچ های میکوریز آربسکولار در بخش تحقیقات بیولوژی موسسه تحقیقات خاک و آب.
• بومی سازی روش تکثیر درون شیشه ای (In –Vitro ) قارچ های میکوریز آربسکولار در کشور.
• ثبت دانش فنی تکثیر درون شیشه ای قارچ های میکوریز آربسکولار در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کشور در سال ۱۳۸۴ .
• عضو همکار در ثبت سه فقره دانش فنی در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کشور از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ .
• تهیه کلکسیونی از قارچ های میکوریز آربسکولار بومی کشور از اراضی زیر کشت گندم.
• اجرای بیش از ۱۶ فقره طرح و پروژه تحقیقاتی مصوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
• رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶ .
• عضو کمیته پژوهشی موسسه در سالهای ۱۳۸۵ ،۱۳۸۶ ، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ .
• عضو کمیته علمی – فنی موسسه تحقیقات خاک و آب از سال ۱۳۹۳ تا کنون.
• معاون بخش تحقیقات بیولوژی خاک از سال ۱۳۹۱ تا کنون.
• ترجمه کتاب حاصلخیزی بیولوژیک خاک در سال ۱۳۸۶ .
• پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات خاک و آب در سال ۱۳۸۵.
• ارائه ۲۵ فقره سخنرانی شفاهی و پوستر در همایشهای علمی معتبر داخل و خارج از کشور.
• چاپ ۷۰ مقاله علمی – پژوهشی و ISI در مجلات علمی معتبر داخل و خارج از کشور.
• داوری بیش از ۱۰۰ مقاله ارائه شده به کنگره های علمی و مجلات علمی پژوهشی داخل کشور.
• تدریس درس تکنولوژی تولید کودهای شیمیایی و آلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۹۰ تاکنون.
• ارتقاء مرتبه دانشیاری سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ۱۳۹۲ .
• مدیر عامل شرکت دانش بنیان زیست فناور پیشتاز واریان از سال ۱۳۹۲ تا کنون.
 

***

 

هدایت، راهنمایی و مشاور پایان نامه های
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های کشور

محمد رضا میر انصاری
استفاده ازقارچهای میکوریز اربسکولار برای کاهش تنش تراکم خاک و افزایش رشد و جذب عناصر غذایی در گندم وذرت ۱۳۸۴ مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

 

باران مردوخی
نقش قارچهای میکوریز اربسکولار در جذب عناصر غذایی وعملکرد گندم در شرایط شور” ۱۳۸۵ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

 

محسن امیر آبادی
بررسی کارایی ازتو باکتر و میکوریزا تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی وکیفی ذرت علوفه ای در استان مرکزی” ۱۳۸۵ مقطع کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسلامی.

 

محمد سیفی
بررسی کارایی ازتو باکتر و میکوریزا تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر بر خصوصیات کمی وکیفی ذرت علوفه ای در استان مرکزی” ۱۳۸۵ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.

 

مژگان اصلان
بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا بر جذب عناصر فسفر وروی در خاکهای الوده به عنصر سمی کادمیوم در دو رقم یونجه چند ساله ” ۱۳۸۵ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اردبیل.

 

محمد رضوانی
پاکسازی خاک های الوده به فلزات سنگین به وسیله گیاهان میکوریزی” ۱۳۸۶ مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی.

 

محمد تقی درزی
بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی برعملکرد کمی وکیفی گیاه دارویی رازیانه به منظور دستیابی به یک سیستم زراعی پایدار” ۱۳۸۶ مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

 

لاله رحیمی
بررسی نقش همزیستی میکوریزی در افزایش مقاومت به خشکی دو رقم سورگوم دانه ای” ۱۳۸۶ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.

 

رزا ذکی زاد
ثر نهاده های زیستی قارچی-باکتریایی بر فیزیولوژی مرفولوژی و عملکرد گندم (رقم میلان)” ۱۳۸۶ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.

 

سمیرا ثمربخش
بررسی تاثیر سموم قارچ کش بر کارایی همزیستی سویه های مختلف قارچ مایکوریزا با گیاه ذرت” ۱۳۸۶ مقطع کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.

 

فرنیا بالویی
بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا و تیوباسیلوس برخصوصیات کمی وکیفی سویا ” ۱۳۸۶ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.

 

عبدالوهاب سادات
تاثیر قارچ میکوریز اربسکولار و باکتری محرک رشد بر تغذیه و عملکرد گندم در شرایط تنش شوری” ۱۳۸۷ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

 

محمد جواد زارع
نقش میکوریز اربسکولار و کرم خاکی بر میزان همزیستی باکتری ریزوبیوم تریفولی و عملکرد علوفه دو رقم شبدر ایرانی و برسیم در کشت خالص و مخلوط در منطقه کرج” ۱۳۸۷ مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

 

محسن جهان
بررسی جنبه های اگرواکولوژیکی همزیستی ذرت با قارچ میکوریزا و باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن در نظام های رایج و اکولوژیک ” ۱۳۸۷ مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد.

 

مصطفی شیرمردی
تاثیر قارچ میکوریز اربسکولار و باکتری محرک رشد بر تغذیه و عملکرد گندم در شرایط تنش شوری” ۱۳۸۷ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

 

آزاده بهروز
بررسی نقش قارچهای میکوریزی در رشد و زنده مانی دانهالهای گردو تحت شرایط تنش خشکی” ۱۳۸۸ مقطع کارشناسی ارشد . پردیس ابوریحان.

 

محمد میرزاخانی
اثر تلقیح دو گانه ازتوباکتر و مایکورایزا تحت سطوح نیتروژن و فسفر بر کارایی جذب عناصر غذایی در گلرنگ ” ۱۳۸۸ مقطع دکتری علوم و تحقیقات خوزستان.

 

محمد امین کهن مو
پاسخ اکوفیزیولوژیک اکوتیپ های گیاه دارویی بابونه به کاربرد کودهای زیستی در استان بوشهر” ۱۳۸۹ مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

 

سودابه مفاخری
مطالعه تاثیر کاربرد کودهای زیستی و تلفیقی بر خصوصیات مرفولوژیکی،فیزیولوژیکی، فیتوشیمیایی و عملکرد گیاه دارویی بادرشبی” ۱۳۹۰ مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

 

حسن حقیقت نیا
تاثیر قارچهای مایکورایزا بر رشد رویشی،جذب فسفر و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی مرکبات جنوب ایران “۱۳۹۰ مقطع دکتری علوم و تحقیقات خوزستان.

 

پیمان عباس زاده
تاثیر قارچهای میکوریزی آربسکولار، باکتریهای ریزوبیومی و سودوموناسهای فلورسنت بر تغییرات شیمیایی روی و غنی سازی زیستی دانه لوبیا” ۱۳۹۱ مقطع دکتری دانشگاه تهران.

 

خسرو پرویزی
اثر همزیستی مایکورایزا بر سطوح مواد تنظیم کننده رشد، ویژگی های رشد و عملکرد گیاهچه های سیب زمینی در محیط درون شیشه ای و شرایط طبیعی” ۱۳۹۲ مقطع دکتری دانشگاه بوعلی سینا.

 

محمد رضا نقاش زاده
بررسی تاثیر کود زیستی مایکرایزا بر جذب عناصر غذایی، عملکرد،اجزای عملکرد و صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای در شرایط تنش رطوبتی” ۱۳۹۲ مقطع دکتری علوم و تحقیقات تهران.

 

الناز داوران حق
امکان سنجی غنی سازی بیولوژیک ذرت پاپ کورن با آهن و روی با استفاده از روش های تغذیه پایدار گیاهی” ۱۳۹۳ مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی.

 

وجیهه درستکار
تاثیر قارچ آربسکولار مایکورایزا بر پایداری ساختمان، کیفیت فیزیکی خاک و آب قابل استفاده برای گیاه در سطوح مختلف شوری ” ۱۳۹۴ مقطع دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

***

 

عناوین برخی مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی داخل کشور

• تکثیر قارچ Glomus intraradices و تهیه مایه تلقیح ان به روش کشت درون شیشه ای علوم خاک و آب ۱۳۸۵.

• بررسی توانایی ایجاد ریشه های القایی توسط دو سویه Agrobacterium rhizogenes در پنج نوع بافت گیاهی علوم خاک و آب۱۳۸۶ .

• تاثیر همزیستی میکوریزی بر کارایی مصرف آب ،تجمع پرولین و جذب عناصر غذایی گندم در شرایط شور پژوهشهای آب در کشاورزی ۱۳۸۹.

• اهمیت قارچ های میکوریزایی درپاکسازی خاک های آلوده به فلزات سنگین علمی-پژوهشی علوم کشاورزی ۱۳۸۶

• تاثیر همزیستی میکوریزی بر عملکرد و اجزائ عملکرد دو رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوری علوم خاک و آب ۱۳۸۷.

• تاثیر سودوموناسهای فلورسنت بر افزایش انحلال ترکیبات روی و بهبود جذب آن توسط لوبیا پژوهش های خاک۱۳۹۱.

• تاثیر کاربرد مایه تلقیح ازتوباکتر و قارچ میکوریزی بر جذب برخی عناصر معدنی توسط ذرت علوفه ای در سطوح مختلف فسفر مجله پژوهشهای خاک ۱۳۸۸.

• بررسی اثرات ازتوباکتر کروکوکوم و قارچ میکوریزی در سطوح مختلف فسفر بر برخی صفات مورفولوژیکی و خصوصیات کیفی ذرت علوفه ای تحقیقات آب و خاک ۱۳۸۹.

• تاثیر تنش خشکی ،کاربرد روی و تلقیح میکوریز بر جذب عناصر کم مصرف در ذرت پژوهش های خاک ۱۳۹۰.

• تاثیر قارچ کش کربوکسین تیرام بر رابطه همزیستی قارچ های میکوریز اربسکولار با گیاه گندم زیست شناسی خاک۱۳۹۲.

• استفاده از Agrobacterium rhizogenes برای ایجاد ریشه های القایی در چند گیاه دو لپه علوم خاک و آب ۱۳۸۵.

• بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزائ عملکرد گیاه دارویی رازیانه(Foenicum vulgar Mill ) تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ۱۳۸۵ .

• بررسی اثر کاربرد مایکورایزا ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر گلدهی، عملکرد بیولوژیک و همریستی ریشه در گیاه دارویی رازیانه علوم زراعی ایران ۱۳۸۷ .

• تاثیر کاربرد مایکورایزا ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ۱۳۸۷ .

• نقش کرم خاکی و قارچ مایکورایزا بر عملکرد علوفه شبدر برسیم. پژوهش و سازندگی ۱۳۸۷.

• اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک پژوهش های زراعی ایران ۱۳۸۸.

• بررسی غلظت عناصر معدنی پرمصرف در ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ تحت تاثیر تلقیح قارچ میکوریزی و ازتوباکتر در سطوح مختلف نیتروژن. بوم شناسی کشاورزی ۱۳۹۱.

• تاثیر چند نوع قازچ میکوریز اربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر شاخص های رشد و عملکرد دو رقم گندم در یک خاک شور. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)۱۳۸۹ .

• بررسی امکان رشد و مقایسه برخی ویژگی های زراعی و فیتوشیمیایی جمعیت بابونه سه رویشگاه طبیعی ایران در استان بوشهر.علوم و فنون باغبانی ایران۱۳۸۹ .

• بررسی برهمکنش قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر پتانسیل اب برگ و عملکرد دو رقم آفتابگردان در یک خاک شور. تحقیقات آب و خاک ایران ۱۳۸۹.

• تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکردگیاه دارویی انیسون (Pimpinella snisum L) تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ۱۳۸۹.

• تاثیر کاربرد ورمی کمپوست،بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.۱۳۹۰

• تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica) مجله علوم باغبانی ۱۳۹۰.

• تاثیر خاک ورزی و تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گندم نان و فعالیت زیستی خاک تحت شرایط دیم. تولید گیاهان زراعی .۱۳۹۰.

• اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدی گرین.علوم باغبانی ۱۳۹۰.
• واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا در برابر قارچ کشهای نانو ،بیولوژیک و شیمیایی تحقیقات آب و خاک ایران ( مجله علوم کشاورزی ایران) ۱۳۹۰.

• تاثیر گونه های مختلف قارچ میکورایزا در تغییرات فیتوهورمونی سویا با کاربرد انواع قارچ کش های نانو،بیولوژیک و شیمیایی بوم شناسی کشاورزی ۱۳۹۰.

• کودهای زیستی در ایران فرصت ها و چالشها پژوهشهای خاک۱۳۹۱.

• تاثیر دو گونه قارچ اربسکولار مایکورایزا بر جذب عناصر غذایی و تولید ریز غده در گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی زیست شناسی خاک.۱۳۹۲.