شرح حال علمی ، پژوهشی و اجرایی هادی اسدی رحمانی

HadiAsadiRahmani

• هادی اسدی رحمانی
• متولد ۱۳۴۸ بوئین زهرا
• متاهل و دارای یک فرزند
• عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب از سال ۱۳۷۵

تحصیلات دانشگاهی:

• لیسانس خاکشناسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ با معدل ۰۱/۱۷(رتبه اول)
• فوق لیسانس خاکشناسی (بیولوژی خاک) از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۵ با معدل ۳۱/۱۷
• دکتری خاکشناسی (میکروبیولوژی خاک) از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۰ با معدل ۹۸/۱۶
• فوق دکتری ژنتیک باکتریهای ریزوبیوم از دانشگاه هلسینکی، فنلاند در سال ۲۰۰۸

سوابق کاری:

• مربی پژوهش در موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۷۵-۱۳۸۱
• استادیار پژوهش در موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۹۰-۱۳۸۱
• دانشیار پژوهش در موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۹۱ تاکنون

سوابق مدیریت:

• معاون بخش تحقیقات خاک و آب کرج، ۱۳۷۵
• معاون بخش تحقیقات خاک و آب کرج، ۱۳۷۹
• رئیس بخش تحقیقات خاک و آب کرج، ۱۳۸۳
• رئیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک، ۱۳۸۶-۱۳۸۳

عضویت در انجمن های علمی:

• عضو انجمن علوم خاک ایران
• عضو انجمن بین المللی علوم خاک (IUSS)
• برنده بورس فوق دکتری بانک توسعه اسلامی و عضو شبکه توسعه علمی بانک توسعه اسلامی

همکاریهای دانشگاهی (راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویی):

الف- مقطع دکتری

• استاد راهنما ۳ نفر
• استاد مشاور ۵ نفر
 

ب- مقطع کارشناسی ارشد

• استاد راهنما ۵ نفر
• استاد مشاور بیش از ۳۰ نفر

طرح های پژوهشی اجرا شده:

• کاهش مصرف کودهای ازتی از طریق افزایش پتانسیل تثبیت بیولوژیک ازت در مناطق زیر کشت لوبیا
• بررسی راههای عملی برای رفع مشکل همزیستی باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و گیاه سویا
• بررسی کارایی تثبیت بیولوژیک ازت توسط سویه های ریزوبیوم در دو رقم لوبیا با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی۱۵N
• جداسازی و شناسایی باکتریهای سودوموناس فلورسنت محرک رشد گیاه و اثر آنها در افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات کلزا
• افزایش عملکرد لوبیای تلقیح شده با مصرف تکمیلی کودهای ازته
• جداسازی و شناسایی باکتریهای جنس فلاوباکتریوم و تولید مایه تلقیح مناسب برای افزایش عملکرد گندم
• استفاده از باکتریهای سودوموناس تولید کننده سیدروفور برای افزایش عملکرد گندم
• استفاده از باکتریهای محرک رشد گیاه برای افزایش عملکرد گندم
• افزایش عملکرد گندم در خاکهای آلوده با استفاده از باکتریهای سودوموناس تولید کننده آنزیم ACC-deamiase

دانش فنی ثبت شده:

• دانش فنی تولید مایه تلقیح لوبیا. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: ۲/۱۱/۱۳۸۱
• دانش فنی تولید مایه تلقیح سویا برای مناطق گرم. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: ۲/۱۱/۱۳۸۱
• دانش فنی تولید مایه تلقیح میکروارگانیسم های حل کننده فسفر. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: ۲۷/۵/۱۳۸۲
• دانش فنی تولید باکتریهای ریشه زا برای انواع نهال. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: ۳۰/۳/۱۳۸۳
• دانش فنی فرآیند تولید کودهای زیستی برای افزایش عملکرد گندم. تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها: ۱۸/۴/۱۳۹۲

فعالیت های فناوری:

• مسئول انتقال دانش فنی تولید مایه تلقیح نخود به شرکت فن آوری زیستی مهرآسیا. ۱۳۸۸
• مسئول انتقال دانش فنی تولید مایه تلقیح لوبیا به شرکت فن آوری زیستی مهرآسیا. ۱۳۸۸-۱۳۸۹.

داوری و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی:

الف- همایشهای علمی:

• عضو کمیته داوران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران نهاد ریاست جمهوری
• عضو کمیته داوران موسسه انتشارات دانشگاه تهران
• عضو کمیته داوران موسسه انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
• عضو کمیته علمی و کمیته داوران کنگره علوم خام ایران در دوره های ششم تا دوازدهم
• عضو کمیته علمی و کمیته داوران همایش ملی کاهش مصرف سم و کود در کشور
• عضو کمیته علمی و کمیته داوران اولین کنگره چالش های کود در کشور
 

ب- مجلات علمی:

• Applied Soil Ecology
• European Journal of Soil Bioogy
• Journal of Agricultural Science and Technilogy (Iran)
• مجله پژوهشهای خاک (موسسه تحقیقات خاک و آب)
• مجله علوم کشاورزی ایران (دانشگاه تهران)
• مجله تحقیقات آب و خاک در ایران (دانشگاه تهران)
• مجله علوم و فنون هسته ای (سازمان انرژی اتمی ایران)
• مجله مدیریت خاک و تولید پایدار (دانشگاه گرگان)
• مجله علوم زراعی ایران
• مجله علوم کشاورزی (دانشگاه آزاد تبریز)
• مجله علوم گیاهان زراعی ایران (دانشگاه تهران)

دوره های آموزشی:

• روشهای مطالعه باکتریهای محرک رشد گیاه. موسسه تحقیقات میکروبیولوژی کشاورزی روسیه. ۲۳ سپتامبر تا ۸ دسامبر ۱۹۹۷. سن پترزبورگ، روسیه.
• ایجاد و مدیریت کلکسیونهای میکروبی. دانشگاه فیلی پین. ۲۳ آگوست تا ۳ سپتامبر ۲۰۰۴. لوس بانیوس، فیلی پین.
• اصول امپدانس میکروبیولوژی. ۲۰ جولای ۲۰۰۵، تهران.

انتشارات علمی:

الف- مقالات ارائه شده در مجلات علمی خارجی:

1. Biari, A., Gholami, A. and Asadi Rahmani, H. 2008. Growth promotion and enhanced nutrient uptake of maize (Zea mays L.) by application of plant growth promoting rhizobacteria in arid region of Iran. Journal of Biological Sciences. 8 (6): 1015-1020.
2. Khakipour, N., Khavazi, K., Mojallali, H. and Asadi Rahmani, H. 2008. The production of auxin hormone by Fluorescent Pseudomonads. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Sciences. 4: 687-692.
3. Jalili, F., Khavazi, K., Pazira, E., Nejati, A.R. and Asadi Rahmani, H. 2009. Isolation and characterization of ACC deaminase-producing fluorescent pseudomonads, to alleviate salinity stress on canola (Brassica napus L.) growth. Journal of Plant Physiology. 166: 667-674.
4. Ramazanpour, M., Popov, Y., Khazazi, K. and Asadi Rahmani, H. 2009. Genetic diversity of phosphate solubilizing pseudomonas from rice rhizosphere. Microbiology (Armenia). 2: 53-57.
5. Asadi Rahmani, H., Saleh-rastin, N., Khavazi, K., Asgharzadeh, A., Fewer, D., Kiani, S. and Lindstrom, K. 2009. Selection of thermo-tolerant bradyrhizobial strains for nodulation of soybean (Glycine max L.) in semi-arid regions of Iran. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 25: 591-600.
6. Yadegari, M., Asadi Rahmani, H., Noormohammadi, G. and Ayneband, A. 2010. Plant growth-promoting rhizobia (PGPR) increase growth, yield and nitrogen fixation in Phaseolus vulgaris. Journal of Plant Nutrition. 33: 1733-1743.
7. Abbas-Zadeh, P., Saleh-Rastin, N., Asadi-Rahmani, H., Khavazi, K., Soltani, A., Shoary-Nejati, A. and Miransari, M. 2010. Plant growth-promoting activities of fluorescent pseudomonads, isolated from the Iranian soils. Acta Physiologiae Plantarum, 32: 281-288.
8. Soltani, A.A., Khavazi, K., Asadi Rahmani, H., Omidvari, M., Abbaszadeh, P. and Mirhoseyni, H. Plant growth promoting characteristics in some Flavobacterium spp. Isolated from soils of Iran. Journal of Agricultural Science. 2(4): 106-115.
9. Yadegari, M. and Asadi Rahmani, H. 2010. Evaluation of bean (Phaseolus vulgaris) seeds’ inoculation with Rhizobium phaseoli and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield and yield components. African Journal of Agricultural Research. 5: 792-799.
10. Ramazanpour, M., Popov, Y., Khavazi, K. and Asadi Rahmani, H. 2010. Genetic diversity and efficiency of indole acetic acid production by the isolates of fluorescent pseudomonads from rhizosphere of rice (Oryza sativa L.). American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Sciences. 7: 103-109.
11. Ramazanpour, M., Popov, Y., Khavazi, K. and Asadi Rahmani, H. 2011. Molecular genosystematic and physiological characteristics of fluorescent pseudomonads isolated from the rice rhizosphere of Iranian paddy fields. African Journal of Agricultural Research. 6: 145-151.
12. Asadi Rahmani, H. Rasanen, L., Afshari, M. and Lindstrom, K. 2011. Genetic diversity and symbiotic effectiveness of rhizobia isolated from root nodules of Phaseolus vulgaris L. growninsoils of Iran. Applied Soil Ecology. 48(3): 287-293.
 

ب- مقالات ارائه شده در مجلات علمی داخلی:

۱- هادی اسدی رحمانی و ناهید صالح راستین. ۱۳۸۱. بررسی تحمل به حرارت و تثبیت نیتروژن در سویه های ریزوبیوم همزیست سویا. علوم خاک و آب، ۱۶: ۱۸۸-۱۷۹.
۲- مهراب یادگاری، غلامعباس اکبری، ایرج الله دادی، جهانفر دانشیان و هادی اسدی رحمانی. ۱۳۸۳. بررسی اثرات تلقیح سویا با سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum بر گره بندی و میزان تثبیت نیتروژن. مجله علوم زراعی ایران، ۶: ۵۲-۳۶.
۳- هادی اسدی رحمانی، میترا افشاری، کاظم خاوازی، فریدون نورقلی پور و اکرم اوتادی. ۱۳۸۴. بررسی تاثیر سویه های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران بر عملکرد و خصوصیات کیفی لوبیا. علوم خاک و آب، ۱۹: ۲۲۳-۲۱۵.
۴- میر حسن رسولی صدقیانی، حشمت اله رحیمیان، کاظم خاوازی، محمد جعفر ملکوتی و هادی اسدی رحمانی. ۱۳۸۴. بررسی تراکم جمعیت و شناسایی سودوموناسهای فلورسنت در ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران. علوم خاک و آب، ۱۹: ۲۳۴-۲۲۴.
۵- مژگان سپهری، ناهید صالح راستین، حسینعلی علیخانی و هادی اسدی رحمانی. ۱۳۸۵. بررسی توان تحمل سویه های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم. مجله علوم کشاورزی ایران. ۳۷: ۷۹۲-۷۸۵.
۶- مژگان سپهری، ناهید صالح راستین، هادی اسدی رحمانی و حسینعلی علیخانی. ۱۳۸۵. اثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره زایی و تثبیت نیتروژن سویه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی (S. meliloti). علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. ۱: ۱۶۲-۱۵۳.
۷- محمد علی خودشناس، مسعود دادیور، هادی اسدی رحمانی و میترا افشاری. ۱۳۸۵. ارزیابی استفاده از مایه تلقیح ریزوبیوم در مقایسه با مصرف کود نیتروژن در زراعت لوبیا در استان مرکزی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۳: ۱۱۴-۱۰۵.
۸- میر حسن رسولی صدقیانی، کاظم خاوازی، حشمت اله رحیمیان، محمد جعفر ملکوتی و هادی اسدی رحمانی. ۱۳۸۵. ارزیابی توان سویه های بومی سودوموناس های فلورسنت ریزوسفر گندم برای تولید سیدروفور. علوم خاک و آب، ۲۰: ۱۴۳-۱۳۳.
۹- علی اشرف سلطاني طولارود, ناهید صالح راستين, کاظم خاوازي, هادی اسدي رحماني, پیمان عباس زاده. ۱۳۸۶. جداسازی و بررسی صفات محرک رشد گیاهی (PGP) برخی از سودوموناسهای فلورسنت بومی خاکهای ایران. علوم خاک و آب، ۲۱: ۲۸۹-۲۷۷.
۱۰- پیمان عباس زاده، هادی اسدی رحمانی، ناهید صالح راستین، کاظم خاوازی و علی اشرف سلطانی. ۱۳۸۷. ارزيابي توان توليد اکسين توسط سودوموناس¬هاي فلورسنت و اثرات آنها در رشد گياهچه¬هاي کلزا. علوم خاک و آب، ۲۲: ۲۱۵-۲۰۳.
۱۱- مهراب یادگاری، قربان نورمحمدی و هادی اسدی رحمانی. ۱۳۸۸. بررسی شاخص های رشدی ارقام لوبیا قرمز تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتریه ای افزاینده رشد گیاه (PGPR). دانش نوین کشاورزی، ۱۵: ۱۶۳-۱۵۳.
۱۲- فرزاد جلیلی، کاظم خاوازی، ابراهیم پذیرا، علیرضا نجاتی و هادی اسدی رحمانی. ۱۳۸۸. تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase در تعدیل اثرات مضر شوری بر کلزا در مرحله جوانه زنی. پژوهشهای خاک، ۲۳: ۱۰۵-۹۱.
۱۳- مهراب یادگاری، قربان نورمحمدی، هادی اسدی رحمانی و امیر آئینه بند. ۱۳۸۸. بررسی اثرات تلقیح دوگانه ریزوبیوم و باکتریهای ریزوسفری افزاینده رشد گیاه بر میزان تثبیت نیتروژن و گره بندی در ارقام لوبیا قرمز. پژوهش و سازندگی، ۸۵: ۸۰-۷۱.
۱۴- محمد حسین انصاری، حسین حیدری شریف آباد، هادی اسدی رحمانی و علی حسینی. ۱۳۸۸. بررسی تاثیر کاربرد سویه های همزیست لوبیا بر رشد و عملکرد دو رقم لوبیا در منطقه کرج. پژوهش و سازندگی، ۸۲: ۱۰-۲.
۱۵- بهرام میرشکاری، هادی اسدی رحمانی و آرزو میرمظفری. ۱۳۸۸. تاثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ریز مغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز. گیاهان دارویی و معطر ایران. ۲۵: ۴۸۱-۴۷۵.
۱۶- سمانه رفیعی و هادی اسدی رحمانی. ۱۳۸۹. جداسازی و شناسایی گونه های مختلف باکتری فلاوباکتریوم از ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ۲۴: ۲۶۱-۲۵۴.
 

ج- مقالات ارائه شده در کنفرانس های علمی داخلی و خارجی:

• دارای بیش از ۵۰ مقاله در کنفرانس های علمی داخل و خارج کشور
 

د- تدوین یا ترجمه کتاب:

• حاصلخیزی بیولوژیک خاک. ۱۳۷۶، مترجمین: هادی اسدی رحمانی، احمد اصغرزاده، کاظم خاوازی، فرهاد رجالی و غلامرضا ثواقبی. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
• ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور (مجموعه مقالات). ۱۳۸۴، مولفین: کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی و محمد جعفر ملکوتی. انتشارات سنا.