مقالات

• اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک
• تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی ، مورفولوژیکی و مقدار اسانس گیاه دارویی با درشبی
• تاثیر کاربرد ورمی کمپوست ، بیو فسفات و ازتوباکتر بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی با درشبی
• استفاده از 32P برای تعیین سویه موثر میکوریزای هم زیست با جو و یونجه
• تاثیر همزیستی میکوریزی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوری
• بررسی بر همکنش قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر پتانسیل آب برگ و عملکرد دو رقم آفتابگردان در یک خاک شور
• تاثیر قارچ کش کربوکسین تیرام بر رابطه همزیستی قارچ های میکوریزا- آربسکولار با گیاه گندم
• تاثیر دو گونه قارچ آربوسکولار ( Glomu.mosseae و G.etunicatum ) بر جذب عناصر غذایی و تولید ریز غده در گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی
• اثر اسید هومیک و قارچ های میکوریزا بر برخی ویژگی های چمن لولیوم ترکیب اسپیدی گرین
• بررسی امکان کشت درون شیشه ای سه گونه قارچ میکریز آربسکولار
• بررسی کارایی همزیستس قارچ های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر
• کود های زیستی فسفره و ضرورت توسعه آنه در کشور
• کارایی گونه های مختلف قارچ های میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر معدنی گیاه گندم تحت شرایط تنش رطوبتی
• بررسی تاثیر تلقیح قارچ میکوریز بر سطوح مواد تنظیم کننده رشد گیاهی و کیفیت تولید ریز غده در گیاهچه های سیب زمینی
• همزیستی میکوریزی
• ارزیابی تبادلات گازی برگ گیاه ذرت به هنگام استفاده از کود زیستی میکوریز تحت تنش شرایط خشکی