Please Wait

7 سال پیش
 

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه تلفیقی در اراضی زراعی و باغی با حضور کشاورزان باغداران تولیدکنندگان نهال و کارشناسان و مروجین محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در شهرستانهای اشنویه، نقده و مهاباد برگزار گردید.

 

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه تلفیقی در اراضی زراعی و باغی با حضور آقایان دکتر رجالی از شرکت زیست فناور پیشتاز واريان و جناب آقای دکتر مجیدی عضو محترم هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی و با شرکت کشاورزان باغداران تولیدکنندگان نهال و کارشناسان و مروجین محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در شهرستانهای اشنویه، نقده و مهاباد در تاریخ 2 و 3 و 4اسفند ماه 1395 برگزار گردید.در این کارگاه شرکت کنندگان با مباحث نوین تغذیه گیاهی و توجه به کاربرد تغذیه تلفیقی ( استفاده متعادل از کودهای شیمیایی و کاربرد بیشتر کودهای آلی و زیستی ) و همچنین خصوصیات و نحوه کاربرد کود زیستی مايکوروت در کشاورزی آشنا شدند.

Copyright © 2020-2024. All rights reserved