Please Wait

خدمات آزمایشگاهی

دامنه خدمات آزمایشگاهی شرکت زیست فناور پیتاز واریان در حال حاضر به اندازه گیری صفات بیولوژیکی نمونه های خاک و کودهای زیستی محدود می شود که در آینده با جذب نیروی متخصص افزایش خواهد یافت. هزینه های انجام خدمات آزمایشگاهی بر اساس تعرفه ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب محاسبه می گردد.

 • شمارش باکتری تیوباسیلوس

  تهیه سری رقت از کود زیستی کشت بر روی محیط آزمایشگاهی پستگیت گرماگزاری و شمارش تعداد کلنی رشد کرده

 • شمارش باکتریهای حل کننده فسفات

  تهیه سری رقت از کود زیستی کشت بر روی محیط آزمایشگاهی اسپربر گرماگزاری و شمارش تعداد کلنی حاوی هاله ناشی از حل شدن ترکیب فسفره

 • شمارش انواع باکتریهای ریزوبیوم

  تهیه سری رقت از کود زیستی کشت بر روی محیط آزمایشگاهی ییست مانیتول آگار به همراه قرمز کنگو گرماگزاری و شمارش کلنی فاقد رنگ قرمز

 • شمارش باکتری ازتوباکتر

  تهیه سری رقت از کود زیستی کشت بر روی محیط آزمایشگاهی وینوگرادسکی یا LG گرماگزاری و شمارش تعداد کلنی باکتری

 • شمارش باکتری آزوسپریلوم

  تهیه سری رقت از کود زیستی کشت بر روی محیط آزمایشگاهیNFB یا RC گرماگزاری و شمارش تعداد کلنی های تشکیل شده.

 • شمارش باکتری سودوموناس

  تهیه سری رقت از کود زیستی کشت بر روی محیط آزمایشگاهیKing B گرماگزاری و شمارش تعداد کلنی تشکیل شده.

 • شمارش باکتری باسیلوس

  تهیه سری رقت از کود زیستی کشت بر روی محیط های آزمایشگاهی مناسب گرماگزاری و شمارش تعداد کلنی تشکیل شده.

 • آزمون توان تشکیل گره باکتریهای ریزوبیومی

  انجام آزمون گلخانه ای ۵ هفته ای به منظور بررسی توانایی باکتری های ریزوبیوم و برادی رایزوبیوم برای برقراری رابطه همزیستی و ایجاد گره بر روی سیستم ریشه گیاه میزبان.

 • شمارش تعداد اسپور قارچهای میکوریزی

  تهیه سوسپانسیون از کود زیستی عبور آن از سری های الک آزمایشگاهی شمارش تعداد اسپورهای باقی مانده بر روی هر الک.

 • شمارش جمعیت فعال قارچهای میکوریزی

  انجام آزمون گلخانه ای ۵ هفته ای به منظور تعیین جمعیت قارچ میکوریزی با توان برقرای رابطه همزیستی با گیاه میزبان.

 • تعیین درصد همزیستی میکوریزی

  تهیه قطعات یک سانتی متری ریشه رنگ آمیزی آن و مشاهده میکروسکوپی به منظور تعیین درصدی از ریشه که توسط قارچ همزیست اشغال شده است.

 • تعیین توانایی تثبیت نیتروژن مولکولی

  انجام آزم‌ون گلخانه ای ۱۲ هفته ای با کاشت گیاه لگوم و تلقیح با باکتری مورد نظر و مقایسه توده زیستی تولید شده در تیمار تلقیح با باکتری در مقایسه با سطوح مختلف نیتروژن.

خدمات آزمایشگاهی اختصاصی

انجام خدمات آزمایشگاهی زیر در دامنه فعالیت های شرکت پذیرفته می شود.

 • شمارش جمعیت فعال قارچهای میکوریزی
 • تعیین توانایی تثبیت نیتروژن مولکولی

خدمات مشاوره ای

 • ایجاد خط تولید کودهای زیستی

  نیروهای فنی ما طریق همکاری با واحدهای تولید کننده انواع کودهای زیستی در سراسر کشور توانسته اند در بسیاری از موارد مشکلات فنی واحدهای تولیدی را مرتفع نمایند که این دانش فنی و تجارب حاصله آماده قابل ارائه به علاقمندان میباشد.

 • روش های کنترل کیفی کودهای زیستی

  کادر فنی ما قادر است تا از طریق عقد قرار داد، فرآیند کنترل کیفی انواع کودهای زیستی را بر اساس روش استاندارد ملی این محصولات و قوانین مصوب دفتر ثبت و کنترل کیفی نهاده های زیستی موسسه تحقیقات خاک و آب انجام و نتایج را ارائه نمایند.

 • روش تولید کمپوست و ورمی کمپوست و کرمهای خاکی

  کارشناسان ما با ارائه روش های فنی کمک میکنند تا شرکت های تولیدی بتوانند انواع ضایعات گیاهی بجامانده پس از برداشت محصولات که علاوه بر اشغال کردن مکان عامل توسعه انواع آلودگی می شوند را به کمپوست و ورمی کمپوست تبدیل کرده که هم قابل استفاده برای تولید محصولات جدید بوده و هم قابل ارائه به بازار فروش میباشد.

Copyright © 2020-2024. All rights reserved