Please Wait

7 سال پیش
 

با حضور مسئولین و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان طارم طرح کاشت زیتون در اراضی کشاورزی این شهرستان با استفاده از کود زیستی مایکوروت انجام پذیرفت.

 

با حضور مسئولین و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان طارم طرح کاشت زیتون در اراضی کشاورزی این شهرستان با استفاده از کود زیستی مایکوروت انجام پذیرفت.

Copyright © 2020-2024. All rights reserved