Please Wait

5 سال پیش
 

 مراسم افتتاحیه مرکز رشد تخصصی واحدهای فناور خاک و آب و همچنین دفتر مرکزی شرکت زیست فناور پیشتاز واریان در محل موسسه تحقیقات خاک و آب کشور  با حضور محققان و اعضاء هیأت علمی موسسه روز چهارشنبه 5 دی ماه برگزار شد. 
 

 

مراسم افتتاحیه مرکز رشد تخصصی واحدهای فناور خاک و آب و همچنین دفتر مرکزی شرکت زیست فناور پیشتاز واریان در محل موسسه تحقیقات خاک و آب کشور با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری، دکتر سعید سعادت مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا، دکتر احمد اصغرزاده مشاور معاون وزیر و مسئول تغذیه باغات و کنترل کیفی کود های کشاورزی، مهندس موسوی شهردار مشکین دشت، دکتر هادی اسدی رحمانی رییس موسسه تحقیقات خاک و آب، محققان و اعضاء هیأت علمی موسسه روز چهارشنبه 5 دی ماه سال جاری برگزار شد.

Copyright © 2020-2024. All rights reserved